Χρήσιμα

 • Εγγραφή στην Α' Δημοτικού
 • Μετεγγραφές μαθητών
 • Απόφοιτοι Δημοτικού
 • Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Ολοήμερο σχολείο
 • Διάφορα

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α' τάξη του Δημοτικού θα τα βρείτε στις παρακάτω εγκυκλίους:

1. Εγγραφές μαθητών (αρχείο pdf)

2. Εγκύκλιος Α.Δ.Υ.Μ (αρχείο pdf)

3. Όρια δημοτικών σχολείων δήμου Βριλησσίων (αρχείο pdf)

Σας ενημερώνουμε πως το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία έτη (Α΄,Β΄& Γ' τάξη) . Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν καινούριο Α.Δ.Υ.Μ και φύλλο εξέτασης στην έναρξη της φοίτησης της Δ΄τάξης του Δημοτικού.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε :

την Αίτηση Εγγραφής (αρχείο pdf)

το Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) (αρχείο pdf)

την Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση γονέα για ολοήμερο σχολείο (αρχείο pdf)

Προεδρικό διάταγμα 79/2017

Άρθρο 8

Μετεγγραφές μαθητών

 • Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν ύστερα από αίτηση των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

α) μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή,
β) φοίτηση μαθητή σε σχολείο το οποίο δεν έχει σχολική περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,
γ) σε περίπτωση που οι μαθητές μετακινούνται από μονοθέσιο, διθέσιο και τριθέσιο σε πολυθέσιο σχολείο εφόσον οι γονείς τους επιθυμούν τη μετακίνηση αυτή.

 • Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου οι γονείς/κηδεμόνες.
 • Στα δημοτικά σχολεία αποκλειστικά αρμόδιος για την παραλαβή της αίτησης και την υλοποίηση της διαδικασίας είναι ο Διευθυντής/Προϊστάμενος του σχολείου. Αναλυτικά:

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου υποβάλλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ την αίτηση μετεγγραφής στο σχολείο που πρόκειται να μετεγγραφεί ο μαθητής. Όταν αυτή γίνει αποδεκτή, εκδίδει το Αποδεικτικό Μετεγγραφής, το οποίο καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Το Αποδεικτικό Μετεγγραφής, τα σχετικά για την πρόοδο του μαθητή έντυπα και το Α.Δ.Υ.Μ. αποστέλλονται υπηρεσιακά στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου μετεγγραφής, ο οποίος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει ηλεκτρονικά ότι τα παρέλαβε.

Έως την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ο μαθητής γίνεται δεκτός με βάση το υπηρεσιακό σημείωμα που του χορηγείται όταν κατατίθεται η αίτηση μετεγγραφής ή την αποδοχή της μετεγγραφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Αποδεικτικού Μετεγγραφής μέσω υπηρεσίας καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το αποδεικτικό παραδίδεται στους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι υπογράφουν σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.

 • Για την εγγραφή των νηπίων σε άλλο σχολείο εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος με εξαίρεση την καταχώριση του Αποδεικτικού Μετεγγραφής στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και την αποστολή εντύπων σχετικών με την πρόοδο του.
 • Όταν η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται μετά τις 15 Μαΐου, ο μαθητής γίνεται δεκτός στο σχολείο μετεγγραφής μόνο με το υπηρεσιακό σημείωμα, ενώ ο Τίτλος Προόδου, στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων και το Πιστοποιητικό Φοίτησης στην περίπτωση των νηπιαγωγείων εκδίδεται την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου προέλευσης. Στο υπηρεσιακό σημείωμα αναγράφεται ότι ο Τίτλος Προόδου ή το Πιστοποιητικό Φοίτησης θα εκδοθεί από το σχολείο προέλευσης, επειδή η αίτηση υποβλήθηκε μετά τις 15 Μαΐου, και ότι το αποδεικτικό μετεγγραφής, που θα αφορά τη φοίτηση του μαθητή κατά το επόμενο διδακτικό έτος, θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία χορήγησης των Τίτλων Προόδου ή των Πιστοποιητικών Φοίτησης. Στις καταστάσεις που συμπληρώνονται στο τέλος του έτους, οι παραπάνω μαθητές υπολογίζονται σε αυτές του σχολείου προέλευσης.
 • Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Μαΐου.
 • Μαθητής ο οποίος για σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους λόγους εγκαθίσταται προσωρινά σε σχολείο άλλης σχολικής περιφέρειας για διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών, γίνεται δεκτός για φοίτηση με βάση τη Βεβαίωση Φοίτησης, την οποία εκδίδει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου όπου είναι εγγεγραμμένος, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων και σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 • Οι μετακινούμενοι μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αναγκάζονται σε αλλαγή σχολείου εξαιτίας της μετακίνησης της οικογένειάς τους σε άλλον τόπο κατοικίας, γίνονται δεκτοί για φοίτηση χωρίς την τυπική διαδικασία της μετεγγραφής και με βάση την κάρτα φοίτησης μετακινούμενων μαθητών.
 • Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν χωρίς αίτηση των γονέων/κηδεμόνων με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον:

α) το σχολείο που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής καταργείται ή συγχωνεύεται,
β) ιδρύεται νέο σχολείο στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας του μαθητή,
γ) συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, όπως υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα και αδυναμία λειτουργίας νέου τμήματος στο σχολείο.

1. Εγγραφή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 (αρχείο pdf)

2. Φ.Ε.Κ (αρχείο pdf)

3. Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο pdf)

4. Χάρτης ορίων Γυμνασίων του Δήμου Βριλησσίων 2017-18 (αρχείο pdf)

Πειραματικά και πρότυπα σχολεία

Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα πειραματικά σχολεία και στα πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος 2019-20, στο αριθμ. 1638/τ.B’/13.5.2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 67563/Δ6/30-4-2019 Υπουργική απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).

Καλλιτεχνικά γυμνάσια

Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα καλλιτεχνικά γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-20, έχει δημοσιευτεί η με Αρ. Πρωτ. 61171/Δ2/17-04-2019 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375). Η ως άνω απόφαση ακολουθεί σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)

Επίσης εδώ θα βρείτε σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)

α. την χωροταξική κατανομή των καλλιτεχνικών σχολείων της Αττικής

β. Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση

Μουσικά γυμνάσια

Για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα μουσικά γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-20, έχει δημοσιευτεί η με Αρ. Πρωτ. 61195/Δ2/17-04-2019 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

Η ως άνω απόφαση ακολουθεί σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)

Επίσης εδώ θα βρείτε σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)

α. Τον τηλεφωνικό κατάλογο των μουσικών γυμνασίων

β. Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση

δ. Χωροταξική κατανομή των μουσικών γυμνασίων της Αττικής

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324,τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται (2) φορές την εβδομάδα στους μαθητές της Ε΄ τάξης.. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ τάξη το προσεχές σχολικό έτος 2019-2020, παρακαλείστε, όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα, την οποία θα σας φέρει το παιδί σας. Θα πρέπει να επιστραφεί στο Σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07-06-2019. (αρχείο pdf)

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

α. τις οδηγίες του ΙΕΠ (αρχείο pdf)

β. την υπεύθυνη δήλωση γονέα (αρχείο pdf)

Αγαπητοί γονείς,

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος, στη σχολική μας μονάδα, κατά την προσεχή σχολική χρονιά 2018-2019 (Εγκύκλιος Α.Π.70279/Δ1/3-5-2018) σας ενημερώνουμε ότι:

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικά Σχολεία με λειτουργικότητα 4/θέσια και άνω σύμφωνα με την Υ.Α.69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6B114653 ΠΣ-23Φ) δύναται να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν τμήμα/τμήματα με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, που λειτουργεί από ώρα 13.15΄ μέχρι 16.00΄, δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
 • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, επιδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας τους.
 • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές τρίτεκνων/πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
 • Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
 • Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
 • Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα να γράψουν το παιδί τους στο Ολοήμερο.
 • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε να γράψετε το παιδί σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τη συνοδευτική ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ και να την επιστρέψετε μαζί με τα δικαιολογητικά στο/στη δάσκαλο/δασκάλα της Τάξης του παιδιού σας, μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, έχοντας υπόψη σας τα κατωτέρω:

 1. Για όσους μαθητές εγγραφούν θα τηρηθεί αυστηρά η υποχρεωτικότητα της φοίτησής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 2. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15:00) των μαθητών από το Ολοήμερο είναι δυνατή, εφόσον έχει δηλωθεί με την κατάθεση της σχετικής αίτησης – δήλωσης.
 3. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια, για όλες τις ημέρες και καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για εγγραφές μαθητών στο Ολοήμερο μπορείτε να καταθέσετε και μετά τη λήξη των μαθημάτων, στο Γραφείο της Διεύθυνσης, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15η Ιουνίου 2018. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης, για εγγραφή μαθητή στο Ολοήμερο, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί. Εδώ μπορείτε να βρείτε την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση γονέα (αρχείο pdf)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα "Διευκρινίσεις σε ερωτήματα".